Асоциацията за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД) е независима нестопанска организация за изследвания и развитие - обединение на колективни членове (университети, консултантски фирми и други организации), както и индивидуални членове, осъществяващи научни изследвания, обучение, инженерни и консултантски дейности в областта на защитата на бреговете от наводнения и ерозия, изграждане на пристанищни и брегови съоръжения, и опазване на околната среда на черноморското крайбрежие и р. Дунав.

Мисията на АЧД е да засили връзката между наука и бизнес, чрез осъществяване на научни изследвания с пряка насоченост към бизнеса, както и посредством разширено обучение и повишаване квалификацията на изследователи и експерти от обществения и частния сектор. АЧД е един от инициаторите и участници в проекта за "Технологичен Парк Варна”.

АЧД се стреми да бъде привлекателен център за изследователи, преподаватели и експерти, като в същото време използва собствен персонал от научни работници и експерти, за осъществяване на научни изследвания и обучение в областта на хидротехническото строителство, крайбрежните и пристанищни съоръжения и опазването на околната среда.

АЧД използва и предоставя числени модели и симулационен софтуер, както и изчислителни ресурси с висока скорост, специализирана крайбрежна база данни и ГИС софтуер. АЧД има споразумение с Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) - София, за съвместна експлоатация на Централната лаборатория за хидравлични изследвания ЦНИЛХИ, включваща лабораторни съоръжения за хидравлични моделни изследвания.

В списъка с дейности на асоциацията се включват обмен на информация, знания, опит; организиране на конференции, семинари, работни срещи, съвместни научни изследвания; издателска дейност.

АЧД е един от членовете на Международен Съвместен Изследователски Център за Водни Науки и Инженерство

(повече)