Директиви на ЕС и международни спогодби:
 • ДИРЕКТИВА 2000/60/EO Рамкова директива на ЕС за водите (Изтегли)
 • ДИРЕКТИВА 2008/56/ЕО Рамкова директива за морска стратегия (Изтегли)
 • ДИРЕКТИВА 2007/60/ЕО относно Оценка и управлението на риска от наводнения  (Изтегли)
 • ДИРЕКТИВА 2014/89/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 юли 2014 година за установяване на рамка за МОРСКО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ(Изтегли)
 • ДИРЕКТИВА 2006/7/EО за Управление качеството на водите за къпане (Изтегли)
 • ДИРЕКТИВА 2008/105/ЕО Oпределяне на стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите (Изтегли)
 • БЯЛА КНИГА - Адаптиране спрямо изменението на климата — към европейска рамка за действие(Изтегли)
 • Зелена книга на ЕС за морската политика (Изтегли)
 • Съобщение на ЕК за Интегрирано управление на крайбрежната зона (COM/2000/547)(Изтегли)
 • Пристанищна политика на ЕС (английски) (Изтегли)
 • Kонвенция за опазване на Черно море от замърсяване(Изтегли)

Национално законодателство на България:

 • Закон за устройството на Черноморското крайбрежие (Изтегли)
 • Закон за опазване на околната среда (Изтегли)
 • Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища на република България (Изтегли)
 • Закон за водите (Изтегли)
 • Закон за устройство на територията (Изтегли)
 • Национална стратегия за развитието на транспортната инфраструктура (английски) (Изтегли)
 • Национална програма за развитие на пристанищата (Изтегли)
 • Задължителни правила за българските пристанища на р. Дунав (Изтегли)
 • НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Изтегли)
 • Наредба № 5 от 2007 г. АРЕДБА № 5 от 23.04.2007 г. за Mониторинг на водите, Министерство на околната среда и водитe (Изтегли)
 • Наредба № 8 от 2001 г. за качеството на крайбрежните морски води ( Изтегли)
 • НАРЕДБА № 5 ОТ 30 МАЙ 2008 Г. ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОТО НА ВОДИТЕ ЗА КЪПАНЕ Обн. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г ( Изтегли)