ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Европейска комисия: Изследвания и иновации 
http://ec.europa.eu/research/

Европейска комисия: Програма ХОРИЗОНТ 2020 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Дирекция "Морско дело и рибарство" 
http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/index_en.htm

Европейска комисия: Интегрирано Управление на Бреговата Зона 
http://ec.europa.eu/environment/iczm

Европейска комисия: Климатични промени
http://ec.europa.eu/clima/news/

Европейска комисия: Околна среда
http://ec.europa.eu/environment/
Европейска комисия: Регионална политика
http://ec.europa.eu/regional_policy/

 

Европейска комисия: Transport
http://ec.europa.eu/transport/

 

Европейска комисия: Образование и обучение
http://ec.europa.eu/education/

Европейска комисия: Възобновяеми енергии
http://ec.europa.eu/energy/renewables/

Европейски портал за изследователи EURAXESS
http://ec.europa.eu/euraxess/

ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ

 

Министерство на образованието и науката
https://www.mon.bg/
Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
http://www.mi.government.bg/

 

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
http://www.mtitc.government.bg/
Изпълнителна агенция „Морска Администрация”
http://www.marad.bg
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”
http://www.bgports.bg/
Басейнова дирекция за Черноморски регион
http://www.bsbd.org/
Басейнова Дирекция Дунавски Район
http://www.bd-dunav.org/

 

Фонд “Научни изследвания”
https://www.fni.bg/

 

Структурни фондове на ЕС
http://www.eufunds.bg/

 

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Международна Морска Организация – ИМО
http://www.imo.org

 

Международна комисия за защита на река Дунав - ICPDR
http://www.icpdr.org

 

Дунавска Комисия 
http://www.danubecommission.org/

 

Международна Асоциация за Хидравлични Изследвания и Инженеринг – IAHR
https://www.iahr.org/

 

Световна aсоциация за инфраструктура на водния транспорт – PIANC 
http://www.pianc.org

 

Институт за бреговата зона, океани, пристанища и реки COPRI
http://www.asce.org/copri/

 

Асоциация на Европейските Морски Пристанища ESPO
http://www.espo.be

 

Комисия за защита на Черно море от замърсяване 
http://www.blacksea-commission.org/

 

Централна Драгажна Асоциация CEDA 
http://www.dredging.org

 

Европейска Драгажна Асоциация EuDA
https://www.european-dredging.eu/

 

Драгажни дейности и пристанищно строителство
http://www.dredgingandports.com

 

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Зелена инфраструктура проучвания от Европейската Комисия

https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/studies.htm

 

Проект EKLIPSE Механизъм за подпомагане на проекти в сферата на биоразнообразието и екосистемните услуги, финансиран от Европейската комисия по програма „Хоризонт2020“

http://www.eklipse-mechanism.eu/

 

PEARL подготовка за екстремни и редки събития в крайбрежните райони

http://www.pearl-fp7.eu/

 

EU- CIRCLE A Общоевропейска рамка за увеличаване устойчивостта на  инфраструктурата към изменението на климата

https://www.eu-circle.eu/

 

Oppla европейската база данни за природно базирани решения 

https://oppla.eu/

 

OPERANDUM открити лаборатории за природно- базирани решения за управление на хидро-метеорологичния риск

https://www.operandum-project.eu/

 

PHUSICOS: Природо-съобразни решения за намаляване на риска в планинските райони

https://phusicos.eu/

Програма “Черно Море 2014-2020”
http://www.blacksea-cbc.net

 

Програма за транснационално сътрудничество “Дунав 2014-2020”
http://www.interreg-danube.eu

 

Международна мрежа ENCORA
http://www.coastalwiki.org/wiki/ENCORA_portal

 

Проект FLOODsite Интегрирани методи и анализи за опасност от наводнения
http://www.floodsite.net

 

Проект HYDRALAB IV
http://www.hydralab.eu/

 

Европейска мрежа по управление на наносите - ‘SedNet’
http://www.sednet.org

 

Международна мрежа за обмен на знания по водни проблеми - IW:LEARN
http://www.iwlearn.net