webmail


Вход за регистрирани членове
Потребителско име:
Парола:
Проекти

GREEN DANUBE
(януари 2017 г. - юни 2019 г.)

Интегрирани транснационални политики и практически решения за природо-съобразен вътрешен воден транспорт в Дунавския регион

Проектът „GREEN DANUBE” е насочен към сериозни предизвикателства пред транспортната система на река Дунав и предлага практически решения, които да бъдат използвани в последващата стратегия за намаляване на емисиите и по-нататъшното развитие на по-безопасен и нискоемисионен вътрешен воден транспорт (ВВТ), както и за прилагане на иновативни екологични технологии. Проектът ще се съсредоточи върху намаляването на емисиите от ВВТ, по-специално в екологично чувствителни зони като делтата на река Дунав. Проектът има за цел да допринесе за по-добре интегрирани политики и практически решения за по-нататъшно развитие на вътрешния воден транспорт, като същевременно ограничи отрицателното му въздействие върху дунавската екосистема. Проектът " GREEN DANUBE " е съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП) по Транснационалната програма Дунав 2014-2020, и ще продължи 30 месеца (януари 2017 г. - юни 2019 г.). Проектът се осъществява от транснационален консорциум от 10 организации - бенефициенти, и 6 асоциирани стратегически партньори (публични власти, международни организации, речни комисии, консултантски компании) от 7 европейски страни (Германия, Австрия, Унгария, Сърбия, Хърватия, България). Проектът има общ бюджет от 1.586.244 евро, от които приносът на ЕФРР възлиза на 1.267.897,40 евро и частта по ИПП е 80.410 евро.

Резюме на проекта в PDF формат можете да свалите тук.

За повече информация посетете страницата на проекта: www.interreg-danube.eu/green-danube.

Проект EnviCOP
(май 2012 – май 2015 г.)
Природосъобразна защита на бреговете в условията на промяната на климата

Проектът е финансиран от 7-ма Рамкова Програма на ЕС, подпрограма"Хора", направление за научни изследвания „Мари Кюри”: FP7-PEOPLE- 2011-IRSES.

Партньори по проекта:• II-ри Университет Неапол, Италия; • Политехника Delle Marche, Италия; • Политехническия Университет на Милано, Италия; • Университета в Порто, Португалия; • Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав, България; • Океанографски институт SCRIPPS, САЩ; • Университет Вале до Итажай, Бразилия.

Основни цели: да укрепи партньорствoто между посочените по-горе организации, най-вече чрез научно-технически обмен, като се фокусира на изследователски дейности базирани на съвременни цифрови и физически модели за прогнозиране на краткосрочни и дългосрочни явления свързани със защита на морските брегове в условията на климатичната промяна: да осъществи по-задълбочено изследване на процесите, нови знания, подобряване на цифрови модели и методи за физическо моделиране за приложение на нови и подобрени екологични съоръжения за защита на бреговете; да подпомага хората, които вземат решения за аварийно планиране и координацията на дейностите по предотвратяване на ерозията и управление на риска при наводнения от повърхностни води и екстремално вълнение с цел подобряване управлението на инвестиции от публично финансиране за защита на бреговете; да подпомогне крайбрежните общности да се адаптират към климатичните промени.

За повече информация натиснете тук (www.envicop.eu)

REPAIR
(Август 2013 - май 2015 г.)
Регионално сътрудничество за опазване околната среда от селскостопански замърсители в реките от Черноморския басейн

Проект REPAIR: е финансиран от Черноморската оперативна програма за трансгранично сътрудничество, проект № 2.2.1.73799.317_MIS-ETC 1638.

Основни цели: насърчаване на трансграничното сътрудничество за мониторинг и опазване околната среда на Черноморското крайбрежие и речните басейни от земеделски замърсители; усъвършенстване на съвместния опит и експертиза за разработване на програми за действие за опазване околната среда на речните басейни, в рамките на европейското изследователско пространство; укрепване на мрежата от данни, насърчаване на съвместното използване на съгласувани инструменти, методи и дейности в областта на опазването на околната среда в крайбрежните зони в Черноморския регион.

Партньори по проекта:Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие (България) е партньор по проекта, заедно с други 5 организации – партньори от Грузия, Румъния, Молдова и Турция. Координатор на проекта: ABC Consulting, Грузия

Крайни бенефициенти на резултатите от проекта са хората от крайбрежните общности, местните власти, органите на околната среда, туристически фирми и комплекси, риболовната промишленост и други.

За повече информация, моля натиснете тук (www.blacksea-repair.org)/

Sim.COAST
(Април 2010 – Април 2014 г.)
: Методи за числено моделиране с приложение за защитата на морските брегове от наводнения и ерозия е финансиран от 7-ма Рамкова Програма на ЕС, FP7-PEOPLE-2009-IRSES, Дофовор # 210085/2010

Партньори по проекта: АЧД е една от 3-те организации - от ЕС, заедно с Института по хидравлика към Технически университет Хамбург-Харбург (координатор на проекта), и Катедрата по строително инженерство към Трети Университет Рим, Италия, които се обединиха в консорциум по проекта Sim.Coast. Консорциума си сътрудничи с два водещи изследователски института от Китай: Хидравлична лаборатория към Университет ХоХай, и Нанкински институт за хидравлични изследвания.

Основни цели: Да осигури нови знания и методи, да разработи нови и усъвършенствани числени модели, които са в състояние да предвидят краткосрочни и дългосрочни явления пряко свързани със защитата на морските брегове от наводнения и ерозия в условията на глобалната промяна на климата. Като краен резултат проекта цели да спомогне за въвеждането на нови и подобряването на съществуващи съоръжения за защита на морските брегове.

За повече подробности натиснете тук (http://cordis.europa.eu/result/rcn/150030_en.html)

COASTLAB 2014
(Септември/Октомври, 2014 г.)
Природосъобразна защита на бреговете в условията на промяната на климата

Петата международна конференция COASTLAB 2014 се проведе във Варна, България, от 29 септември до 2 октомври 2014 г, организирана от Асоциация за изследване и развитие на черноморското крайбрежие и р. Дунав, под егидата на международната Асоциация за Худрaвличми и екологични изследвания и инженеринг (IAHR) www.iahr.org, с прякото съдействие на Комисията по морска и брегова хидравлика към IAHR. Coastlab14 продължи успешната традиция, след Порто (2006), Бари (2008), Барселона (2010) и Гент (2012), да осигури форум за обсъждане на последните разработки вобластта на физическо моделиране с приложение в брегозащитното и пристанищно инженерство.

В Техническата програма бяха включени 4 основни лекции и 80 (устни и постерни) презентации на доклади в 16-технически сесии, представени и обсъдени от 120 участници от 24 страни.

Всички публикации са приети след процес на рецензиране въз основа на техния пълен текст. Пленарните лекции и представените доклади са отпечатани в 2 тома на сборника с трудове на конференцията: ISBN: 978-619-90271-1-0.

Изтегляне на съдържанието на трудовете на конференцията:тук

Повече информация: тук (www.coastlab14.com)

REGIOCLIMA
(Програма INTERREG IVC, 2009-2012)

АЧД работи в сътрудничество с българския партньор по проекта - Регионалната агенция за предприемачество и иновации, Варна (РАПИВ) - в рамките на многонационален консорциум за проекта INTERREG IVC REGIOCLIMA. Целта на проекта бе да се засили сътрудничеството между определени региони на ЕС за избягване на риска и усвояване на евентуални ползи от изменението на климата.

Дейностите на проекта бяха насочени към обосновка на необходимостта от адаптиране към изменението на климата; подкрепа на широк обществен дебат за стратегиите за адаптиране разработени от Европейската Комисия; съвместна работа за повишаване на капацитета на участващите регионални власти и институции, с цел адаптиране към изменението на климата.

За повече информация относно резултатите от проекта натиснете тук